دوره و شماره: دوره 5، شماره 13، اسفند 1402، صفحه 1-134 
توثیق مشایخ شیخ صدوق بر اساس عبارات دعایی وی با رویکرد آماری

صفحه 53-79

سید احمد قائم فرد؛ مهدی غلامعلی؛ محمد عرفان مکارمی اسفرجانی