فرهیختۀ گرامی:
لطفاً جهت پیگیری مقالات، درخواست گواهی پذیرش و دیگر امور مربوط به مجله،
تنها از طریق آدرس الکترونیکی ketabvasonnat@qhu.ac.ir اقدام نمایید.

 

 

قابل توجه نویسندگان:

صرفاً مقالاتی برای ارزیابی ارسال خواهند شد که نویسنده / نویسندگان محترم به همراه فایل اصلی مقاله، فایل گواهی اصالت مقاله (همانندجویی یا مشابهت‌یابی) را ضمیمه کرده باشند. بدین منظور، لازم است نویسندگان محترم، مقالۀ خود را در سایت سمیم نور (www.samimnoor.ir) مشابه‌یابی کنند و نتیجۀ آن را به هنگام ارسال مقاله، با نام فایل «کپی‌رایت» بارگذاری نمایند؛ در غیر این صورت، مقاله برای ارزیابی ارسال نخواهد شد.

شماره جاری: دوره 5، شماره 11، تیر 1402، صفحه 1-127 

معناشناسی واژۀ ایثار اجتماعی با تأکید بر آیات قرآن

صفحه 81-92

فرزانه علیزاده؛ معصومه السادات حسینی میرصفی؛ محمّدرضا شیرازی


واکاوی آموزه ‏های فقهی در احادیث منقول از مصحف امام علی (ع)

صفحه 93-115

سیده راضیه پورمحمدی؛ محمد بریهی بهمنشیری؛ کرماجانی رضیه سادات


چکیدۀ مقالات به زبان عربی و انگلیسی

صفحه 116-127

محمّد پورصباغ؛ سیّد محمّدعلی رضوی


شناسنامه نشریه