واکاوی آموزه ‏های فقهی در احادیث منقول از مصحف امام علی (ع)

نوع مقاله : مقاله علمی-تخصصی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته علوم قرآن و حدیث، دانشگاه اراک، اراک، ایران

2 دانشجوی دکتری رشته علوم قرآن و حدیث، دانشگاه میبد، میبد، ایران

3 دانشجوی دکتری دانشگاه همدان، همدان، ایران

چکیده

قرآن کریم کامل‏ ترین کتاب آسمانی نازل شده جهت هدایت بشر است. تبیین و تشریح آن پس از پیامبرˆ، نیازمند متخصصانی است که بنا بر قول قرآن، راسخ در علم باشند و روشن است که هر انسانی شأنیت و ظرفیت این مقام را ندارد. خداوند متعال با اعطای علم و عصمت به ائمۀ اطهار‰ آنان را از دیگر بندگان متمایز کرده و چراغی فروزان برای هدایت بشر قرار داده است. امروزه برخی منکر مصحف امام علی† هستند و مناقشۀ مذکور، موجب شده است که در این پژوهش، طبق روایات و اسناد تاریخی، این مسئله مورد مداقه قرار گیرد. گردآوری اطلاعات در این نوشتار به شیوۀ کتابخانه‏ای بوده و پردازش آن‏ها به روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شده ‏است. نتایج حاصل از این پژوهش، حاکی از آن است: موضوعاتی که از مصحف امام علی† برای تبیین قرآن کریم استفاده شده، دربارۀ مسائل احکام، اخلاق، هدایت، آفرینش انسان و اختلافات تفسیری است. 

کلیدواژه‌ها