فرایند پذیرش مقالات

- بررسی اولیه از نظر اعمال شیوه نامه

- بررسی علمی و تعیین داور توسط سردبیر

- داوری

* در هریک از مراحل ممکن است اصلاحاتی به نویسنده پیشنهاد شود که پس از اعمال آنها به مرحله بعد راه پیدا می کند.