دوره و شماره: دوره 5، شماره 11، تیر 1402، صفحه 1-127 
معناشناسی واژۀ ایثار اجتماعی با تأکید بر آیات قرآن

صفحه 81-92

فرزانه علیزاده؛ معصومه السادات حسینی میرصفی؛ محمّدرضا شیرازی


واکاوی آموزه ‏های فقهی در احادیث منقول از مصحف امام علی (ع)

صفحه 93-115

سیده راضیه پورمحمدی؛ محمد بریهی بهمنشیری؛ کرماجانی رضیه سادات


چکیدۀ مقالات به زبان عربی و انگلیسی

صفحه 116-127

محمّد پورصباغ؛ سیّد محمّدعلی رضوی