بررسی تعداد انبیا از منظر قرآن و احادیث

نوع مقاله : مقاله علمی-تخصصی

نویسنده

چکیده

خداوند، انسان را با نیروی خردورزی و ارسال پیامبران به سوی رشد و کمال نهایی هدایت فرمود. هدایتگریِ انسان با خلقت حضرت آدم آغاز شد و بدین منظور تا دوران حضرت خاتمˆ انبیای فراوان آمده‌اند. همۀ اقوام و ملل، پیامبر داشته‌اند و تعدّد انبیا در روایات به صورت‏ های مختلف نقل شده است. روایتی است که تعداد پیامبران الهی را 124هزار معرفی می‏ کند؛ امّا آیات قرآن به صورت مطلق و بدون بیان تعداد و کمیتشان است. به خاطر خلأ پژوهشی در این زمینه، ضروری می‏ نمود که دربارۀ این موضوع بحث می‏ شد تا با بررسی آیات و روایات به یک نتیجۀ مشخص دست یافته شود. این نوشتار، نخستین کار در این زمینه است که پس از تقسیم احادیث، به دو دستۀ حصر و عدم حصر تعداد انبیا، آنها را بررسی کرده و با آیات قرآن مقایسه نموده است. در پایان نیز به ترجیح حدیث 124 هزار پیامبر بر سایر روایات و به عنوان تفصیل نسبت به اجمال آیات «عدم تعیین تعداد انبیا» دست یافته است. 

کلیدواژه‌ها