دوره و شماره: دوره 5، شماره 12، آذر 1402، صفحه 1-137