تحلیل و نقد ادلّۀ قرآنی توقیفیت اسماء و صفات الهی

نوع مقاله : مقاله علمی-تخصصی

نویسنده

دانشجوی دکتری رشته کلام امامیه، دانشگاه علوم قرآن و حدیث قم

چکیده

این پژوهش، به «تحلیل و نقد ادلّۀ قرآنی توقیفیت اسماء و صفات الهی» می ‏پردازد. متکلّمان در ذیل بحث اسماء و صفات و مفسّران در ذیل برخی آیات مرتبط، به بحث توقیفیت اسماء و صفات الهی پرداخته ‏اند. پژوهشگر در این نوشتار، با روش تحلیلی ـ توصیفی و با رویکرد کیفی ـ کتابخانه‏ ای، به اسناد معتبر مخصوصاً کتب منبع و دست اوّل مرتبط، مراجعه کرده و حقیقت مفاهیم مرتبط را کشف نموده است. در ادامه نیز به ذکر اقوال مختلف در این بحث اشاره کرده و در نهایت به نقد و بررسی آیات مرتبط و مستدَل در نظریۀ توقیفیت پرداخته است. یافته‏ های به‏ دست‏ آمده از این تحقیق، بیانگر آن است که برخی از متکلّمان و مفسّران برای نظریۀ توقیفیت، به آیات 180 و 171 سورۀ اعراف و آیۀ 40 سورۀ یوسف استناد کرده ‏اند که دلالت این آیات بر نظریۀ توقیفیت، ناتمام است.

کلیدواژه‌ها