واکاوی تأثیر اختلاف قرائات در استخراج حکم یمین از آیات قرآن کریم

نوع مقاله : مقاله علمی-تخصصی

نویسنده

دانشجوی دکتری دانشگاه علوم قرآن و حدیث قم

چکیده

موضوع قرائات مختلف قرآن کریم در طول تاریخ، مورد توجه مفسّران و فقها قرار داشته است. همچنین پرواضح است که آیات قرآن، تأثیر مستقیمی در استنباط احکام تکلیفی مسلمانان دارد. سؤالی که مطرح است این که ارتباط قرائات مختلف قرآن کریم در آن دسته از آیات که متکفل بیان حکمی از احکام شرعی است، با حکم نهایی مستخرج از این آیات چیست؟ آیا می‏ توان برای قرائات مختلف از آیات الأحکام، أثری را در حکم مستخرَج تصور کرد یا خیر؟ در این مقاله سعی می‏ شود که پس از بررسی اختلافات موجود در قرائت آیۀ 89 سورۀ مبارکۀ مائده، نحوۀ تأثیرگذاری این اختلافات و نیز احکام نهایی مستخرَج از هر یک از آن‏ها در کنار بررسی استدلالات مربوطه، مورد بررسی و مداقّه قرار گیرد؛ که از میان، سه موضعِ دارای اختلاف در قرائت آیۀ یمین، دو موضع را می ‏توان دارای اثر فقهی مستقل دانست.

کلیدواژه‌ها