واکاوی محور موضوعیِ سورۀ حدید با روش تحلیل محتوا

نوع مقاله : مقاله علمی-تخصصی

نویسنده

دانشجوی دکتری دانشگاه قرآن و حدیث

چکیده

هدف این پژوهش، واکاوی محور موضوعی سورۀ حدید از طریق روش تحلیل محتواست. به این منظور در ابتدا تحلیل محتوای کمی و فراوانی کلمات و موضوعات آیات، مورد بررسی قرار گرفت و طبق اطلاعات حاصل از آن‏ها مشخص شد تأکید بر روی توحید و نبوت است. در گام دوم با در نظر گرفتن اطلاعات به‏ دست‏ آمده از تحلیل کمی، به تحلیل محتوای کیفی پرداخته و مضامین استخراج شده، دسته‏ بندی شدند و در قالب هشت مقولۀ: مؤمنان، معاندان حق، آخرت، دنیا، عاملان هدایت، مسائل اخلاقی، ولایت الهی و مسیحیت، بیان شدند. نتایج این پژوهش، حاکی از آن است که سورۀ حدید با وجود موضوعات متعدد، دارای یک محور کلی است و آن، ترغیب به ایمان به خدا و رسولان الهی است که با مقایسۀ ویژگی‏ ها و فرجام مؤمنان و کافران و همچنین با مقایسۀ بین دنیا و آخرت به آن پرداخته شده است؛ این‏که ارزش‏ های دنیوی، ارز‏ش‏ های واقعی و ماندگاری نیستند و ارزش‏‏ های اُخروی هستند که مانا هستند و با این اوصاف و مقایسه، مخاطب را به ایمان و انفاق تشویق می‏ کند.

کلیدواژه‌ها