اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

هادی صادقی

اخلاق استاد دانشگاه قرآن و حدیث

sadeqi.hadigmail.com

سردبیر

رسول رضوی

کلام استاد دانشگاه قرآن و حدیث

razavi.rchmail.ir

دبیر اجرایی

حسین پورشریف

ویرایش و تصحیح متون دکتری زبان و ادبیات فارسی

h.poursharifgmail.com
0000-0003-4188-2081

اعضای هیات تحریریه

رضا برنجکار

کلام استاد دانشگاه تهران، پردیس فارابی

berenjkarut.ac.ir

سیدمحمدکاظم طباطبایی

حدیث دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث

tabakazemgmail.com

عباس پسندیده

روانشناسی استاد دانشگاه قرآن و حدیث

pasandidehadith.ir

عبدالهادی مسعودی

تفسیر استاد دانشگاه قرآن و حدیث

h.masoudygmail.com

هادی حجت

تفسیر دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث

hadyhojjatyahoo.com

محمدعلی مهدوی راد

علوم قرآن و حدیث استاد دانشگاه تهران، پردیس فارابی

mahdaviradut.ac.ir

شادی نفیسی

قرآن و حدیث دانشیار دانشگاه تهران

shadinafisiut.ac.ir