زبان قرآن؛ ترکیبی واقع‏ نما و سمبلیک یا زبانی منحصر‏به ‏فرد

نوع مقاله : مقاله علمی-تخصصی

نویسنده

دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث، دانشگاه قرآن و حدیث

چکیده

مقالۀ پیش رو، نظریات مختلف در باب واقع ‏نمایی، سمبلیک بودن، ترکیبی از این‏ دو و در ادامه، منحصر‏به ‏فرد بودنِ زبان قرآن را ملاحظه کرده و در پایان، به بررسی نظریه ‏های مطرح شده در این زمینه پرداخته و مشخص کرده‏ است که آیا این زبان به حقیقت خارجی اشاره دارد، یا همه چیز به صورت نمادین در آن بیان شده ‏است و یا ترکیبی از دو زبان واقع‏ نما و نمادین است یا این ‏که با رد همۀ این نظریات، بایستی آن ‏را زبانی منحصر‏به‏ فرد دانست. این کنکاش با روش کتابخانه ‏ای و تحلیلی انجام شده ‏است. با بررسی ادعاهای موجود و نقد آنها، این نظر حاصل می ‏شود که زبان قرآن، نوع خاصی از زبان است که در دیگر کتب آسمانی مشاهده نمی ‏شود و به دلیل مبرّا بودن از هر تغییر و تحریف بشری، زبانی یکتا و منحصر‏به ‏فرد است که در گونه‏ های موجود در نظریه ‏های زبانی مذکور نمی ‏گنجد. 

کلیدواژه‌ها