واکاوی و بررسی منهج اعتبارسنجی اخبار توسط ‌محقّق همدانی در کتاب «مصباح الفقیه»

نوع مقاله : مقاله علمی-تخصصی

نویسنده

دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث، دانشگاه قرآن و حدیث

چکیده

یکی از جریانات مهم و تأثیرگذار در عرصۀ اعتبارسنجی اخبار، جریان وثاقت صدوری است. آقارضا همدانی، از شخصیت‌هایی است که سیرۀ عملی ایشان در اعتبارسنجی اخبار مبتنی بر این جریان است. هدف این پژوهش، بررسی منهج ایشان در اعتبارسنجی اخبار است. شیوه اتخاذ شده در این پژوهش، تحلیل محتوای کتاب مصباح الفقیه است که به همین منظور پس از بررسی ابواب مختلف این کتاب و تحلیل عبارات موجود، منهج اعتبارسنجی ایشان در اخبار که متأثر از منهج ‌محقّق حلّی و بر پایۀ عدم اعتنا به اتّصاف خبر به صحّت مصطلحه و در مقابل اکتفا به اتّصاف خبر به صحّت در لسان مشایخ متقدم استوار شده است، کشف و نمونه‌آوری شده است. ترک بررسی احوال راویان خبر و همچنین قبول تأثیر عمل اصحاب و موافقت مشهور در جبران ضعف سند از دیگر معتقدات ایشان است.

کلیدواژه‌ها