دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، دی 1392 
ارتباط ایمان و عمل صالح

صفحه 89-102

فاطمه لاغری فیروزجائی؛ طیبه مکی آبادی