ارتباط ایمان و عمل صالح

نویسندگان

1 دانشکده علوم حدیث

2 دانشگاه قرآن و حدیث، دانشجوی کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث

چکیده

ایمان و عمل صالح دو کفۀ ترازو برای سنجش میزان اعتقاد به خداوند و دو مسیر تعالی برای حصول به کمال، سعادت و قرب الهی است. از بررسی‌های علمی مشخص می‌شود که این دو عنصر کاملاً به هم وابسته بوده و هرکدام بدون دیگری بی‌معنا و ابتر شمرده می‌شود. در این مقاله سعی شده است این دو مؤلفه که پایه‌های اساسی قرب به خداوند شمرده می‌شوند، مورد بحث و بررسی قرار گیرد. نگارندگان در اثر حاضر تلاش کرده‌اند تا ارتباط میان ایمان و عمل صالح را از نظر آیات وحی و روایات معصومان (علیهم السلام) واکاوی کرده و مورد مطالعه قرار دهند که در پرتو بررسی ابعاد موضوع، این دستاورد حاصل آید که ایمان و عمل صالح در مسیر رسیدن به قرب الهی و نزدیکی به خداوند نقش مهمی ایفا کرده و بازتاب حضور این دو عنصر در این امر مهم بسیار چشم‌گیر و اثرگذار است. چکیده (عربی): تآصر الإیمان و العمل الصالح الإیمان و العمل الصالح بمنزلة کفتی المیزان لأجل تقییم الاعتقاد بالله سبحانه و تعالى ، و هما منهجان لنیل الکمال و السعادة و القرب الالهی . و یتضح من خلال الدراسة العلمیة أن هذین العنصرین مترابطان تماماً ، و أن أحدهما دون الآخر یعد مبتوراً و فاقد المحتوى . هذا المقال یسلط الأضواء على هذین العنصرین الأساسیین للقرب الالهی ، و یحاول أن یبرز الترابط الوثیق بینهما من منظار الآیات الکریمة و الروایات الشریفة ، و من خلال دراسة أبعاد الموضوع المختلفة ینتهی الى انها یفیان بدور فاعل فی مسیر القرب الالهی ، و أن دورهما فی هذا المجال دور فاعل . الألفاظ المحوریة : الإیمان ، العمل الصالح ، القرآن الکریم ، الروایات .