کلیدواژه‌ها = ریشه شناسی
معناشناسی واژۀ ایثار اجتماعی با تأکید بر آیات قرآن

دوره 5، شماره 11، تیر 1402، صفحه 81-92

فرزانه علیزاده؛ معصومه السادات حسینی میرصفی؛ محمّدرضا شیرازی