نویسنده = محمد تقی سبحانی
سیر تاریخی حدیث در سیستان عصر حضور

دوره 2، شماره 4، آبان 1393، صفحه 137-150

محمد رضا پیری؛ محمد تقی سبحانی؛ سید حسن طالقانی