نویسنده = محمد شاهرودی
وجوه معانی شهید در قرآن کریم

دوره 2، شماره 3، مرداد 1393، صفحه 111-133

سعیده کارآموزیان؛ محمد شاهرودی؛ حامد شریعتی نیاسر