نویسنده = محمد حسین رجبی (دوانی)
رابطۀ دنیاپرستی مردم زمان حکومت امیرالمؤمنین (علیه السلام) با نافرمانی از ایشان

دوره 2، شماره 2، اردیبهشت 1393، صفحه 123-145

مریم شیرازی؛ محمد حسین رجبی (دوانی)