نویسنده = علی ملکوتی نیا
بازشناسی مفهوم «فلاح» در قرآن و حدیث

دوره 1، شماره 1، دی 1392، صفحه 129-152

علی ملکوتی نیا؛ عباس پسندیده