دوره و شماره: دوره 2، شماره 5، بهار و تابستان 1394 
1. صفحات اولیه

صفحه 1-6

ـــــــــــ ـــــــــــ


3. واکاوی نقش عمل در تثبیت ایمان از منظر امام علی علیه السلام

صفحه 29-50

فرشته مهر بخش؛ صفیه سهرابی؛ سیدهادی سیدوکیلی


8. ترجمه چکیده‌ها

صفحه 147-159

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ