دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1393