دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1393 
1. صفحات اولیه

صفحه 1-6

ـــــــ ـــــــ


5. طغیان در قرآن و حدیث

صفحه 67-86

محمد علی‌آبادی؛ علی‌رضا حسنی


7. وجوه معانی شهید در قرآن کریم

صفحه 111-133

سعیده کارآموزیان؛ محمد شاهرودی؛ حامد شریعتی نیاسر


8. ترجمه چکیده‌ها

صفحه 135-147

ـــــــ ـــــــ