اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

هادی صادقی

اخلاق دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث

sadeqi.hadigmail.com

سردبیر

رسول رضوی

کلام دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث

razavi.rchmail.ir

دبیر اجرایی

حسین پورشریف

زبان و ادبیات فارسی استادیار دانشگاه قرآن و حدیث

h.poursharifgmail.com
0000-0003-4188-2081

اعضای هیات تحریریه

رضا برنجکار

کلام استاد دانشگاه تهران، پردیس فارابی

berenjkarut.ac.ir

سیدمحمدکاظم طباطبایی

حدیث دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث

tabakazemgmail.com

عباس پسندیده

روانشناسی دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث

pasandidehadith.ir

عبدالهادی مسعودی

تفسیر دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث

h.masoudygmail.com

هادی حجت

تفسیر دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث

hadyhojjatyahoo.com

موسی ملایری

فلسفه و کلام اسلامی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

malayeri50yahoo.com

محمدعلی مهدوی راد

علوم قرآن و حدیث دانشیار دانشگاه تهران، پردیس فارابی

mahdaviradut.ac.ir

شادی نفیسی

قرآن و حدیث استادیار دانشگاه تهران

shadinafisiut.ac.ir