معانی حرف «باء» در قرآن کریم و کاربرد آن در فهم آیات

نوع مقاله : مقاله علمی-تخصصی

نویسندگان

چکیده

حروف جر به عنوان یکی از انواع حروف معانی، از نظر عمل، مختص اسم‏ هستند. از پرکاربردترین این حروف، حرف جر «باء» است که در جمله معانی متعددی به خود می ‏گیرد. پژوهش حاضر به معانی حرف جر «باء» و اهمیّت آن در فهم دقیق آیات می ‏پردازد. ابتدا به اختصار، معانی «باء» تبیین شده و سپس به ذکر شواهد قرآنی این حرف پرداخته می‏ شود. برای این کار با استفاده از تفاسیر و کتاب‌های اعراب القرآن، شواهد قرآنی این حرف استخراج و موارد اختلافی آنها نیز آورده می‌شوند. در ادامه ضمن جمع‌بندی اقوال علمای نحو و مفسران، مصادیق این معانی در آیات کریمۀ قرآن در جهت فهم درست آیات بررسی و تبیین شده است. این حرف در قرآن در سیزده معنای: الصاق، تعدیه، سببیت، استعانت، غایت، مقابله، مصاحبت، مجاوزت، استعلاء، ظرفیت، حالیه (ملابسه)، قسم، زائده به کار رفته است. در موارد بسیاری، مفسران در بیان این معانی، اختلاف نظر داشته ‏اند. 

کلیدواژه‌ها