وارثان زمین و حکومت مستضعفان (بررسی نظریات مقام معظّم رهبری ذیل سه آیه از آیات مهدویت)

نوع مقاله : مقاله علمی-تخصصی

نویسنده

چکیده

یکی از مباحث مهم قرآن و روایات، حکومت جهانی حضرت مهدی† است. این بحث در قرآن در آیات متفاوتی آمده است. این پژوهش در راستای این مهم با عنوان «وارثان زمین و حکومت مستضعفان» به روش تحلیلی ـ توصیفی و با تکیه ‏بر نظریات مقام معظّم رهبری حضرت آیة اللّٰه العظمی خامنه‏ ای، دربارۀ آیات 5 سورۀ قصص، 55 سورۀ نور و 105 سورۀ انبیاء نگاشته شده است. این مقاله پس از بررسی لغات مهم آیات و به دست آوردن معانی آن‏ها از کتب لغت کهن، به بررسی وعدۀ الهی دربارۀ خلافت و جانشینی صالحان و مؤمنان پرداخته و انتظار را از منظر مقام معظّم رهبری ذیل آیۀ 5 سورۀ قصص بیان کرده، سپس ضمن بیان وعدۀ الهی در این باره و این که این وعده تخلف‌ناپذیر بوده، شروط تحقّق آن را نیز بیان کرده است. در پایان پژوهش به دیدگاه مقام معظّم رهبری دربارۀ ناتوانی دشمنان اشاره کرده و آن را نتیجۀ تحقّق وعدۀ الهی شناسانده و به عوامل عدم پیروزی جبهۀ حق علیه باطل پرداخته است.

کلیدواژه‌ها