موانع قبولی عمل از منظر قرآن و روایات

نوع مقاله : مقاله علمی-تخصصی

نویسندگان

چکیده

تفاوت عمل در جهان‌بینی دینی با دیگر نگرش‌ها در این است که عمل، صرفاً کارکرد مادی و دنیوی ندارد و تنها عملی مایۀ سعادت و رستگاری است که در بارگاه الهی پذیرفته شود. با تأمل در آیات و روایات می‌توان عواملی را که مانع پذیرش عمل و موجب تباهی آن می‌شود به سه دسته تقسیم کرد: 1- موانع اعتقادی از جمله: کفر، شرک، نفاق؛ 2- موانع رفتاری عام مانند: انجام ندادن واجبات، فسق، گناه؛ 3- موانع رفتاری خاص از جمله: دنیاطلبی،عاق والدین، تهمت، غیبت، حسد و... تقسیم کرد. در این مقاله به استناد آیات و روایات این عوامل شناسایی و بررسی شده‌اند.