بررسی رابطه متقابل تفکر و تقوی در قران کریم

نوع مقاله : مقاله علمی-تخصصی

نویسنده

دانشجو

چکیده

در متون دینی بین بسیاری از مفاهیم ارتباط متقابل وجود دارد. دو مفهوم « تفکر» و « تقوی» از مفاهیمی هستند که این پیوند در آنها به وضوح مشاهده می شود. نوشتار پیش رو با روش توصیفی - تحلیلی در مقام بررسی رابطه متقابل این دو مفهوم برآمده و به اختصار به بیان تاثیرات تفکر در تقوی و بالعکس پرداخته است. از این رو به معبر قرار گرفتن تفکر برای تقوی و تعمیق تقوی توسط تفکر در بخش تاثیرات تفکر بر تقوی اشاره نموده و هدایت فکری و هشدار دهی را در بخش تاثیرات تقوی بر تفکر مورد توجه قرار داده است همچنانکه به رابطه مراتب تقوی با اندیشه ورزی و سِرِّ مخاطب قرار گرفتن اندیشه ورزان اشاره نموده و در نهایت پیوند این دو مفهوم را پیوندی ضروری و واجد اثار می داند.

کلیدواژه‌ها