چیستی «رفق» در حیطه مسئولیت های خانواده از منظر حدیث و تعیین شاخص های زوج