دیدگاه علامه طباطبایی (ره) پیرامون احادیث طینت در تبیین سعادت و شقاوت انسان

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد

2 دانشگاه قرآن و حدیث- سطح 4 کلام حوزه- دانشجوی دکتری کلام امامیه

چکیده

دیدگاه علامه طباطبایی (ره) پیرامون احادیث طینت در تبیین سعادت و شقاوت انسان چکیده بین احادیث طینت و سعادت و شقاوت انسان، ارتباط وجود دارد و در تفسیر و چگونگی این ارتباط آراء متعددی مطرح شده است. دیدگاه علامه طباطبایی (ره) در تفسیر و برداشت از احادیث طینت و ارتباط آن با سعادت و شقاوت انسان در ذیل آیات قرآن قابل توجه است؛ لذا این نوشتار با روش توصیفی – تحلیلی، به استخراج دیدگاه علامه طباطبایی، با تأکید بر تفسیر المیزان در باب ارتباط احادیث طینت با سعادت و شقاوت پرداخته که حاصل این کنکاش چنین شد: علامه طباطبایی مدلول احادیث طینت ر با لحاظ ضعف‌های سندی بعضی روایات، با توجه به کثرت روایات وارده اجمالاً می‌پذیرد و معتقد است هیچ‌گونه تعارضی بین پذیرش اجمالی طینت و اختیار انسان وجود ندارد. طینت در حد زمینه و علت ناقصه می‌باشد و نهایتاً سعادت و شقاوت انسان با اعمال اختیاری او رقم می‌خورد. کلیدواژه‌ها: علامه طباطبایی، احادیث طینت، سعادت و شقاوت. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نظر العلامة الطباطبائی (ره) بشأن أحادیث الطینة فی بیان السعادة و الشقاء هناک علاقة بین احادیث الطینة و بین سعادة الإنسان و شقائه ، و قد ذکرت فی هذا المجال آراء و تفاسیر عدیدة ، و الرأی الذی ذکره العلامة الطباطبائی ذیل بعض الآیات فی تفسیر و فهم أحادیث الطینة و علقتها بالسعادة و الشقاء جدیر بالالتفات ، ولهذا فإن البحث الحاضر یحاول دراسة رأی العلامة الطباطبائی فی هذا المجال و ذلک بالتأکید علی تفسیر المیزان. و قد أنجزنا هذا البحث بأسلوب وصفی تحلیلی ، و کانت نتیجة البحث هی أنه & یری قبول بعض أحادیث الطینة إجمالاً علی الرغم من ضعف اسانیدها و ذلک لکثرتها ، ویری أنه لا تعارض بین أحادیث الطینة واختیار الانسان بتاتاً ، و أن الطینة بمثابة الأرضیة و العلة الناقصة ، و بالتالی فسعادة الانسان وشقائه إنما یتعین بأعماله . الألفاظ المحوریة: العلامة الطباطبائی، احادیث الطینة، السعادة و الشقاء.