بررسی رابطه بین شادکامی بر اساس نهج‌البلاغه با سلامت روان و رضایت از زندگی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم وقران وحدیث ، کارشناسی ارشد

2 دکترای روانشناسی

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی رابطۀ بین شادکامی بر اساس نهج‌البلاغه با سلامت روان و رضایت از زندگی در طلاب حوزۀ علمیۀ شهرستان آبادان بود. روش تحقیق، توصیفی - همبستگی است. جامعۀ آماری این پژوهش، شامل کلیۀ طلاب حوزۀ علمیۀ خواهران و برادران شهرستان آبادان بودند، که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، از میان آن‌ها تعداد 250نفر به‌عنوان نمونۀ اصلی انتخاب شدند. برای اندازه‎گیری متغیر‎ها، پرسشنامۀ محقق ساختۀ شادکامی بر اساس نهج‎البلاغه (که متغیرهایی مانند: معدل ترم‎های گذشته، رشتۀ تحصیلی، تحصیلات پدر و مادر، فرزند چندم خانواده بودن، سن و جنس دارد)، پرسشنامۀ سلامت عمومی(GHQ) و پرسشنامۀ رضایت از زندگی مورد استفاده قرار گرفت. برای تحلیل داده‎ها نیز از همبستگی پیرسون و رگرسیون در نرم‎افزار SPSS18 استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین شادکامی بر اساس نهج‎البلاغه با سلامت روان و رضایت از زندگی، رابطۀ ساده و چندگانۀ معناداری وجود دارد. بنابراین، می‎توان نتیجه گرفت افرادی که بر اساس معیارهای ذکر شده در نهج‎البلاغه، شادکامی بالایی دارند، از سلامت روان و رضایت از زندگی بالاتری برخوردار هستند. سطح معناداری در این پژوهش 05/0=α بوده است. چکیده (عربی): الغایة من هذا البحث هی دراسة العلقة بین السعادة وفق معاییر نهج البلاغة و بین السلامة النفسیة و الرضا عن الحیاة بین طلاب العلوم الدینیة فی مدینة عبادان . و أسلوبنا فی هذا البحث هو الأسلوب الوصفی . و المحور الذی تمت علیه هذه الدراسة هو جمیع طلاب الحوزة العلمیة فی مدینة عبادان ، من ذکور و إناث ، و قد تم انتقاء 250 فرداً منهم بنحو الصدفة لیکونوا النماذج الاصلیین فی هذه الدراسة . و لأجل قیاس المتغیرات فی جدول الأسئلة الذی کتبه الباحث (متغیراتٍ نظیر: معدل درجات الکورسات السابقة ، الفرع الدراسی ، شهادة الوالدین ، تسلسله فی أبناء الأسرة ، العمر ، و مذکر أم مؤنث) ، مضافاً لجدول أسئلة السلامة العامة (GHQ) و جدول أسئلة الرضا عن الحیاة . و لأجل تحلیل المعطیات و الترابط بین البیرسون و الانحدار استخدمنا برنامج SPSS18. و تشیر نتائج البحث الی وجود العلقة بین السعادة وفق معاییر نهج البلاغة و بین السلامة الروحیة و الرضا عن الحیاة ، و أن هذه العلقة بسیطة و لها معان عدیدة . و علیه فیمکننا استخلاص النتیجة التالیة : إن الأفراد المتمعین بسعادة أکثر وفق المعاییر المذکورة فی نهج البلاغة یتمتعون بسلامة روحیة أکثر و برضا عن الحیاة أکثر أیضاً . مستوی الدلالة فی هذه الدراسة یکون 05/0 = α . الألفاظ المحوریة : السعادة وفق معاییر نهج البلاغة، السلامة الروحیة، الرضا عن الحیاة.