اهداف گردشگری و سفر در فرهنگ اسلامی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تفسیر اثری

2 استاد دانشگاه قرآن وحدیث- دکترای علوم قرآنی

چکیده

امروزه نقش گردشگری و جهانگردی بر اقتصاد و فرهنگ کشورها غیر قابل انکار است. گردشگری در دنیای امروز با اهداف گوناگونی صورت می پذیرد. در فرهنگ اسلامی، انجام بعضی از اعمال و مناسک عبادی مانند حج و عمره و نیز زیارت مکان هایی که دارای ارزش معنوی هستند، به عنوان اهداف گردشگری مطرح می شوند. همچنین،وظایفی چون هجرت وجهاد را نیز می توان از اهداف گردشگری برشمرد و یا صلۀ رحم که گاهی مستلزم انجام گردشگری است. تفریح و تفرج، تجارت و کسب علم و دانش نیز از موضوعاتی است که به عنوان اهداف گردشگری، در فرهنگ اسلامی بدان سفارش شده است. گردشگری و جهانگردی بخش جدایی ناپذیر در فرهنگ و تمدن اسلامی به شمار می روند که باید در تبیین سبک زندگی و برنامه ریزی های کلان و راهبردی در حکومت اسلامی لحاظ گردند. بدیهی است که مطالعۀ اهداف گردشگری موضوعی بنیادین درمطالعات گردشگری و جهانگردی به شمار می رود. چکیده (عربی): أهداف السیاحة و السفر فی الثقافة الاسلامیة لا ینکر دور السفر و السیاحة وتأثیرها علی اقتصاد و ثقافة الدول فی العصر الحاضر ، و للسیاحة فی عصرنا أهداف عدیدة. فبعض الأعمال و المناسک العبادیة نظیر الحج و العمرة و کذلک زیارة الأماکن المقدسة و التی تحظی بمنزلة معنویة ، ذکرت باعتبارها أهدافاً للسیاحة فی ثقافتنا الاسلامیة . کما یمکن عد وظائف إسلامیة نظیر الجهاد و الهجرة ، بل و صلة الرحم التی قد تستلزم السفر والسیاحة ، یمکن عدها جمیعاً من أهداف السیاحة. کما أن اموراً نظیر النزهة و التجارة و طلب العلم هی من القضایا التی قد أوصی بها فی الثقافة الاسلامیة باعتبارها أهدافاً للسیاحة . السفر و السیاحة جزء لا یتجزأ عن الثقافة و المدنیة فی الاسلام ، و لهذا ینبغی أخذهما بنظر الاعتبار فی بیان أسلوب العیش والحیاة ، مضافاً لأخذهما بنظر الاعتبار فی التصمیمات العامة و المؤثرة فی الحکومة الاسلامیة . و من المعلوم أن مطالعة أهداف السیاحة یعد موضوعاً أساسیاً فی مطالعات السیاحة و السفر الی أرجاء العالم . الألفاظ المحوریة : القرآن ، الحدیث ، السیاحة ، السفر