نویسنده = عباس پسندیده
تحلیل برهان پایدار و ناپایدار در ترجیح آخرت بر دنیا

دوره 3، شماره 6، بهمن 1393، صفحه 29-50

معصومه سالخورده؛ عباس پسندیده