نویسنده = علی‌رضا حسنی
طغیان در قرآن و حدیث

دوره 2، شماره 3، مرداد 1393، صفحه 67-86

محمد علی‌آبادی؛ علی‌رضا حسنی