بررسی و نقد روایات «فضل حبّ النساء» از کتاب «بحار الأنوار» (ترجمه، کتابشناسی، رجال و منبع یابی)

نوع مقاله : مقاله علمی-تخصصی

نویسنده

چکیده

این مقاله بر آن است که به نقد و بررسی روایات «فضل حبّ النساء» از کتاب شریف بحار الأنوار بپردازد؛ چرا که در میان آنها روایتی دیده می‏ شود که از نظر متن، سند یا معنا و مفهوم با بعضی از اصول ما سازگاری ندارد. در این مقاله برای به دست آوردن صحّت و سقم این احادیث، چند روش به کار گرفته شده که عبارت‌اند از: 1. به‌دست آوردن ترجمۀ صحیح روایت؛ 2. بررسی اعتبار کتابی که روایت از آن نقل شده است؛ 3. بررسی سند روایت؛ 4. یافتن حدیث در منابع دیگر حدیث؛ 5. رجال‌شناسان راویان حدیث؛ 6. نقد و بررسی حدیث برای اطمینان یافتن از وثاقت صدوری و تطابق با عقل. در این مقاله با توجه به بررسی پانزده روایت از باب و اعمال مراتب فوق می‏ توان دریافت که بعضی از احادیث، ضعیف و غیر قابل اعتماد بوده و بعضاً در منابع معتبر دیگر ذکر نشده ‏اند.

کلیدواژه‌ها