بررسی سندی و دلالی روایت "الدعاء افضل من قرائة القرآن"

نوع مقاله : مقاله علمی-تخصصی

نویسندگان

1 دانشجو/ دانشگاه کاشان

2 استادیار/دانشگاه کاشان

چکیده

افزون بر آیات قرآن روایات بسیاری درباره دعا و اهمیت آن نقل شده که یکی از این روایات؛ روایت "الدعاء افضل من قرائة القرآن" است. نوشتار پیش رو کنکاشی درسند و متن این روایت است. هرچند عده ای از اندیشمندان مسلمان برتری دعا بر قرائت قرآن را با استناد به این روایت پذیرفته اند؛ عده ای دیگر با توجه به روایت کثیر در فضیلت قرائت قرآن؛ آن را تأویل و گروهی نیز به جمع بین اخبار فضیلت قرآن و حدیث برتری دعا بر قرائت قرآن روی آورده اند. چنین به نظر می رسد که با توجه به صحت سندی روایت مذکور؛ بهترین راه حل جمع بین اخبار است.

کلیدواژه‌ها