مفهوم شناسی و اهمیت تربیت جهادی از نگاه قرآن و نهج البلاغه