نویسنده = مهدیه اکبرلو
مبانی قرآنی توبه در صحیفه سجادیه

دوره 4، شماره 9، خرداد 1395، صفحه 22-40

مهدیه اکبرلو؛ محمدعلی مهدوی راد