نویسنده = محمد مهدی احسانی فر
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل مفهومی «لا اکراه فی الدین» و نظریه «آزادی و مسئولیت عقیده»

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1393، صفحه 51-76

محمد مهدی احسانی فر؛ کاظم قاضی زاده