نویسنده = عبدالحلیم مطرقی
تعداد مقالات: 1
1. ویژگی‌های محتوایی و ساختاری قرآن و تأثیر آن در اقناع مخاطب

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1393، صفحه 109-135

عبدالحلیم مطرقی