نویسنده = حامد شریعتی نیاسر
تعداد مقالات: 1
1. وجوه معانی شهید در قرآن کریم

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 111-133

سعیده کارآموزیان؛ محمد شاهرودی؛ حامد شریعتی نیاسر