نویسنده = پوران میرزائی
چالش‌های چیدمان متن در تفسیر قمی

دوره 2، شماره 3، مرداد 1393، صفحه 35-54

پوران میرزائی