نویسنده = فخری معینی کوهی
تعداد مقالات: 1
1. اشتراک لفظی در قرآن کریم و تاثیر آن بر اهم ترجمه‌های معاصر فارسی قرآن

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 7-34

فخری معینی کوهی؛ هادی حجت